Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem

Pogoda Gostynin z serwisu

Zaproszenie na otwarcie XX Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego U WÓJTA połączonego z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej w Lucieniu

 

VIII Gminny Gościnny Rowerowy Rajd Rodzinny

 

9 czerwca 2018 r. odbył się VIII Gminny Gościnny Rowerowy Rajd Rodzinny zorganizowany przez  Wójta Gminy Gostynin oraz Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.  Z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę odwiedzono miejsca upamiętniające ofiary powstania styczniowego oraz  II wojny światowej.

Sobotni poranek, któremu przyświecało słońce powitał przybywających na miejsce startu cyklistów i zapowiadał udaną wycieczkę. Rowerzyści wyruszyli o godzinie 9:00 spod PTTK w Gostyninie w trasę rajdu, która prowadziła przez Gaśno, Kraśnicę, Zalesie, Drzewce, Krzywie, Lucień do Białego. Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin bardzo interesująco opowiadał pod każdym pomnikiem o ofiarach Powstania Styczniowego i II wojny Światowej.

 

 

 

 

 

 

 

Cykliści przebyli trasę ponad 40 km.  Pomimo zmęczenia w radosnym nastroju dotarli do celu. Na terenie Gminnego Centrum Kultury w Białem rozpalono ognisko. Każdy posilił się pyszną pieczoną kiełbaską.

Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnym rajdzie rowerowym oraz do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zachęcamy do odwiedzania kolejnych miejsc i zakątków malowniczego Pojezierza Gostynińskiego.

 

 

 

 

Zaproszenie do udziału w VIII Gminnym Gościnnym Rowerowym Rajdzie Rodzinnym

Nabór

 

Ogłoszenie o konkursie

 


Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem

Dyrektor  Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z. s. w Solcu

ogłaszają konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 3/4 etatu


Nazwa i adres jednostki
Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem  
Białe 33,  09-500 Gostynin

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu

Solec 6, 09-500 Gostynin

Określenie stanowiska:

Główny Księgowy 1/2 etatu GCKiTWGG w Białem – od 15 lutego 2018 r.
Główny Księgowy 1/4  etatu GBP w Gostyninie z siedzibą w Solcu – od 15 lutego 2018 r.

Wynagrodzenie na stanowisku w wymiarze ¾ etatu

Przedział 3 500 – 3 800 brutto

Wymagania niezbędne

 

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), następujące niezbędne wymagania:

1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, także nie była karana za przestępstwo umyślne,

4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

5.  spełnia jeden z poniższych warunków:

 a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada   co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

 c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

6. zna  przepisy: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy  o bibliotekach, ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu pracy oraz innych przepisów

prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.

Wymagania dodatkowe

1. Znajomość gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej, znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.

2. Dobra znajomość standardowych aplikacji Windows, Internetu oraz programów księgowych i sprzętu biurowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1. Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki samorządowej instytucji kultury,

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie jego korekt.

4. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań o realizacji planu finansowego.

5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z przyznanej dotacji przez organizatora.

6. Przygotowanie projektu planu finansowego instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków.

7. Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych.

8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

9. Prowadzenie spraw kadrowych zatrudnionych pracowników.

10. Naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, potrącanie zaliczek na podarek dochodowy, składek ZUS, potraceń oraz terminowe ich przekazywanie, prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

11. Obsługa  programu PŁATNIK – sporządzania, rozliczania i przesyłania drogą elektroniczną  dokumentacji ZUS.

12. Realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.

13. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów kadrowo-płacowych i finansowo – księgowych.

14. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych stanowiących i  nie stanowiących środków trwałych oraz ich umarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15. Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury.

16. Windykacja należności.

17. Rozliczanie pozyskiwanych środków finansowych z innych źródeł.

18. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora instytucji kultury należą do kompetencji głównego księgowego.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

1. Stanowisko w pokoju dwuosobowym, usytuowanym na parterze budynku Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, Białe 33, 09-500 Gostynin.

2. Praca w wymiarze 3/4 etatu.

Wymagane dokumenty


1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV).

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę.

4. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).

5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

6. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje.

7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

8. Oświadczenie kandydata, że nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub

za przestępstwo skarbowe, a także nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za inne umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

9. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

10. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

11.  Numer telefonu, który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną,

Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie:

Urzędu Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 12 lutego 2018 r. do godziny 15.30 z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego”.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Po weryfikacji formalnej kolejnym etapem procesu naboru jest rozmowa kwalifikacyjna. O terminie oraz miejscu rozmowy, kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, będą poinformowani  telefonicznie.

Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Gminy Gostynin (http://uggostynin.bip.org.pl/ – Oferty pracy) oraz na tablicach informacyjnych w siedzibach: Gminnego Centrum

Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem, Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu oraz Urzędu Gminy Gostynin.

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem nie zwraca złożonych dokumentów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu nie zwraca złożonych dokumentów.

Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego aplikacje wysłane w odpowiedzi na nabór będą komisyjnie niszczone.

Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Kandydaci do pracy” jest:
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem
Białe 33,  09-500 Gostynin
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu
Solec 6, 09-500 Gostynin

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacyjnym i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) jest obowiązkowe, natomiast podanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wyżej wskazany jest dobrowolne.

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Podanie numeru telefonu wymaga zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

p.o. Dyrektora  Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem  

Krystyna Janiszewska

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu

Elżbieta Włodarczyk

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME