Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem

Pogoda Gostynin z serwisu

Zaproszenie do udziału w konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem zaprasza do udziału w konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy.

REGULAMIN KONKURSU
„NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY”

Wstęp

Zwyczaje związane z niezwykle ważnym momentem w życiu polskiej wsi, jakim było zakończenie najważniejszych prac polowych, cechowały się na terenach polskich znaczną rozmaitością. Niezależnie jednak od występujących różnic w każdym z regionów miało miejsce uroczyste, obrzędowe ścięcie ostatnich kłosów połączone z przeniesieniem ich wśród śpiewów i muzyki do chaty czy dworu, gdzie przechowywano je do momentu wysiania z nich ziarna jesienią. Zwyczaj ten, choć przeszedł znaczną ewolucję przetrwał do dzisiaj i znany jest pod nazwą dożynek, wieńcowego (od najważniejszego atrybutu – wieńca dożynkowego), albo okrężnego (od obrzędowego okrążania pól po żniwach).

To wielkie święto gospodarskie odbywało się w sierpniu lub na początku września a czasem przy sprzyjającej pogodzie w święto Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia). Bardzo ważnym etapem uroczystości dożynkowych było wicie wieńca żniwnego oraz pochód z nim do dworu lub chaty. W zależności od okolic jego rolę mogła pełnić sama „przepiórka” wykopana z pola i przystrojona kwiatami i wstążkami. Najczęściej jednak wieniec, bądź wieńce wito wplatając w nie kłosy z „równianki” oraz garście zżętych, niemłóconych zbóż: żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa. Pszenica miała moc sprawczą – odpowiednio honorowana odwdzięczała się bogatymi plonami. Żyto związane było z tajemniczym światem duchów. Do wieńca dożynkowego wplatano również gałązki leszczyny – symbol obfitości i błogosławieństwa bożego. Jej gałązki dają spokój i szczęście. Wieńce ubogacano owocami i warzywami, czyli wszystkim czym obrodziła ziemia, przystrajano wstążkami   i kwiatami polnymi (grona dojrzałych jarzębin, kwiaty, barwinek, mirt, róże polne, bukszpan, sitowie, jabłka, orzechy, kwiat ślazu gęsiego, nagietki, kurzyślad, itd.). Wieńce żniwne mogły przybierać różne kształty np. wielkich, barwnych kół, zrobionych z łubianych lub wiklinowych obręczy, pokrytych kwiatami i kłosami albo bukietów o trzech odnogach przewiązanych tasiemką. Zwykle miały one jednak kształt korony węgierskiej. Składały się z tzw. obrączki, czyli warkocza zrobionego ze zboża o średnicy grubości cala (splot sam bez kłosek) oraz dwóch przymocowanych do niej warkoczy wygiętych kabłąkowo. Miejsce ich krzyżowania się przewiązane było jedwabnymi wstążkami, najczęściej barwy białej, żółtej, czerwonej i szafirowej. Bywało, że do wieńców żniwnych przywiązywano żywe ptaki: kaczkę, koguta, czy kurczęta i na podstawie ich zachowania próbowano przepowiedzieć urodzaj w roku następnym… Wierzchołek wieńca dekorowano pieczoną kukiełką lub piernikowym sercem, co miało wyrażać obfitość lasu i pasieki. Często wierzchołek zwieńczały symbole religijne. Jeśli rok był urodzajny, to i wieniec był bogatszy, większy i znakomitszy.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.      Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem (GCKiTWGG).

2.      Konkurs zostanie przeprowadzony w trakcie X Gminnych Dożynek Ekologicznych, 10 września 2017r. na terenie Ochotniczej straży Pożarnej w Sierakówku.

3.     Na Konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji wieńców dożynkowych występujących na Mazowszu. Wszystkie zgłoszone wieńce uczestniczyć będą w korowodzie dożynkowym 10 września 2017r.

§2

1.      Cele konkursu:

a.       Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej.

b.      Promocja kulturowego dorobku polskiej wsi.

c.       Rozbudzanie i popularyzacja zainteresowań twórczością ludową.

d.      Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy.

 

KOMISJA KONKURSOWA

§3

1.      W celu przeprowadzenia konkursu, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji wejdzie maksymalnie 3 członków. Pracami Komisji kierować będzie Przewodniczący wskazany przez Dyrektora GCKiTWGG.

2.      Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.

3.      Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

KRYTERIA OCENY

§4

1.      Oceniając wieńce dożynkowe, Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

a.       Zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania – w skali od 0 do 5 pkt.

b.      Różnorodność podstawowych materiałów naturalnych użytych do wykonania wieńca, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła, itp. – w skali od 0 do 5 pkt.

c.       Walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły – w skali od 0 do 5 pkt.

d.      Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych – w skali od 0 do 5 pkt.

2.      Zwycięzcą (I miejsce) Konkursu zostanie wieniec, który uzyska największą liczbę punktów, po zastosowaniu powyższych kryteriów.

3.      Miejsca II i III oraz wyróżnienia przypadną w udziale wieńcom, które otrzymają kolejno największą, następującą po sobie liczbę punktów po zastosowaniu powyższych kryteriów.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§5

1.      W konkursie mogą uczestniczyć Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe, sołectwa i wsie, które złożą prawidłowo wypełnioną Kartę zgłoszeniową, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie do 4 września 2017 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

2.      Grupa wieńcowa prezentuje wieniec podczas przemarszu Korowodu Dożynkowego.

3.      Grupa wieńcowa może liczyć maksymalnie 6 osób.

§6

1.      Wieńce dożynkowe biorące udział w Konkursie nie powinny przekraczać następujących rozmiarów:

a.       Wysokość do 180cm,

b.      Szerokość w podstawie oraz w średnicy na całej wysokości wieńca do 150cm.

2.      Wieńce nie mogą być wykonane w wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów, itp.. Swoim wyglądem nie powinny budzić negatywnych skojarzeń, w tym obrażać uczuć religijnych oraz poczucia moralności.

3.      Konstrukcja wieńców powinna umożliwiać ich przenoszenie.

4.       

PRZEBIEG KONKURSU

§7

1.      Grupa wieńcowa przyjeżdża na koszt własny na X Gminne Dożynki Ekologiczne.

2.      Rejestracja wieńców dożynkowych nastąpi 10 września 2017r. w godzinach od 11:40 – 12:10 przed bramą wjazdową na teren OSP w Sierakówku.

3.     W dniu X Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sierakówku grupa wieńcowa dostarczy Organizatorowi Konkursu co najmniej 3 zdjęcia lub wydruki komputerowe dokumentujące samodzielne wykonanie wieńca dożynkowego (przygotowanie stelaża, zaawansowanie prac w połowie, etap końcowy).

4.      Wieńce zgłoszone po 4 września 2017r. nie wezmą udziału w Konkursie.

5.      Wieńcom nadana zostanie numeracja według kolejności zgłoszeń.

6.      Konkurs zostanie przeprowadzony 10 września 2017r. w godzinach 14:30 – 16:00 podczas X Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sierakówku.

7.      Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 10 września 2017r. podczas X Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sierakówku o godzinie.

 

NAGRODY PIENIĘŻNE

§8

1.      Dla uczestników Konkursu przewidziane są następujące nagrody pieniężne, przyznane przez Wójta Gminy Gostynin, po dokonaniu oceny przez Komisję Konkursową, w wysokości:

a.       I miejsce – 350,00 zł netto

b.      II miejsce – 300,00 zł netto

c.       III miejsce – 250,00 zł netto

d.      13 Wyróżnień – po 170,00 zł netto

§9

1.      Nagrody dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych są dzielone proporcjonalnie do liczby osób wchodzących w skład grupy wieńcowej. Zgodnie  z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016r. poz. 2032 z późn. zm.) zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 10% nagrody. Kwota pobrana jako podatek od nagrody pieniężnej zostanie odprowadzona przez Organizatora Konkursu – Gminę Gostynin – na konto właściwego Urzędu Skarbowego (zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760,00zł, to jest ona zwolniona z podatku.

2.      W przypadku przyznania nagrody pieniężnej podmiotom prawnym, stosuje się przepisy Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1888 z późn. zm.).

3.      Wypłata nagród pieniężnych nastąpi gotówką w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, zgodnie z danymi przekazanymi Organizatorowi Konkursu w kartach zgłoszeniowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

1.      Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów związanych z prowadzeniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).

2.      Biorący udział w Konkursie przyjmują i w pełni akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie, co niniejszym potwierdzają oświadczeniem, zawartym w Karcie zgłoszeniowej.

3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor GCKiTWGG.

 

 

 

Zaproszenie do udziału w pokazie mody ekologicznej

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem bardzo serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Pokazie Mody Ekologicznej, który odbędzie się 10 września 2017r. podczas X Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sierakówku.

REGULAMIN POKAZU MODY EKOLOGICZNEJ

         ORGANIZATOR - Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem

              CELE:

  • ·         poszerzanie świadomości dotyczącej ochrony środowiska,
  • ·         wzbogacenie programu edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy Gostynin,
  • ·         propagowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
  • ·         zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetworzenia,
  • ·         popularyzowanie wiedzy dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów wśród najmłodszych w domu i w szkole – czyli w codziennym życiu,
  • ·         zachęcenie dzieci i młodzieży do przedstawienia własnego pomysłu na czyste środowisko przyrodnicze, poprzez wykonanie stroju z materiałów przeznaczonych do recyklingu.
  • WARUNKI UCZESTNICTWA:

Pokaz przeznaczony jest dla uczniów gminnych placówek oświatowych.
Pokaz przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:
1. Uczniowie klas IV-VII
2. Uczniowie II i II klasy Gimnazjum
Placówka oświatowa może zgłosić do Pokazu tylko jeden zespół w każdej kategorii 
składający się z 3 osób (2 modeli i prezentera).
Czas prezentacji min. 3 minuty, max 5 minut.
Zadaniem uczestników będzie wykonanie odpowiednio wcześniej dwóch strojów z odpadów przeznaczonych do recyklingu.

Projekt dowolny (strój wieczorowy, sportowy, do pracy, do szkoły, na plażę itp.) .
Wybór tematu pozostawiamy uczestnikom, których zadaniem podczas pokazu będzie opowiedzenie o wykonanych strojach.

Pokaz odbędzie się w dniu 10.09.2017r. podczas X Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sierakówku.

   OCENA I NAGRODY:


Upominki za uczestnictwo w Pokazie wręczone zostaną podczas Dożynek.

   TERMIN I MIEJSCE:


Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 08.09.2017 r. (piątek) w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem lub telefonicznie pod numerem: 24 235 16 04,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Zaproszenie do udziału w konkursie "Najsmaczniejszy chleb dożynkowy"

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem zaprasza do udziału w konkursie "Najsmaczniejszy chleb dożynkowy".

 

REGULAMIN KONKURSU

„NA NAJSMACZNIEJSZY CHLEB DOŻYNKOWY”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach X Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sierakówku.

3. Na Konkurs należy własnoręcznie wykonać tradycyjny chleb dożynkowy.

§2

1. Cele konkursu:

a. Kultywowanie oraz upowszechnianie polskich tradycji obrzędowych;

b. Propagowanie tradycji i podtrzymywanie umiejętności wypieku tradycyjnego chleba;

c. Promocja kulturowego dorobku polskiej wsi;

d. Wyszukiwanie tradycyjnych receptur;

e. Kultywowanie zwyczajów wypieku chleba tradycyjnymi metodami oraz przekazywanie ich młodemu pokoleniu;

KOMISJA KONKURSOWA

§3

1. W celu przeprowadzenia konkursu, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji wejdzie maksymalnie 3 członków. Pracami Komisji kierować będzie Przewodniczący wskazany przez Organizatora Konkursu.

2. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

KRYTERIA OCENY

§4

1. Oceniając chleby dożynkowe, Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

a. Walory smakowe – w skali od 0 do 5 pkt.

b. Strukturę miąższu wypieku – w skali od 0 do 5 pkt.

c. Barwę i jakość wypieczenia skórki – w skali od 0 do 5 pkt.

d. Wyrośnięcie ciasta - w skali od 0 do 5 pkt.

e. Estetyka wykonania i sposób podania – w skali od 0 do 5 pkt.

2. Zwycięzcą (I miejsce) Konkursu zostanie chleb dożynkowy, który uzyska największą liczbę punktów, po zastosowaniu powyższych kryteriów.

3. Miejsca II i III oraz wyróżnienia przypadną w udziale chlebom, które otrzymają kolejno największą, następującą po sobie liczbę punktów po zastosowaniu powyższych kryteriów.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§5

1. W konkursie mogą uczestniczyć Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe, sołectwa, wsie i osoby fizyczne powyżej 18 roku życia z terenu Gminy Gostynin, które złożą prawidłowo wypełnioną Kartę zgłoszeniową, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie do 31 sierpnia 2017 roku w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, Białe 33, 09-500 Gostynin, w Sekretariacie Urzędu Gminy Gostynin, ul. Rynek 26,  09-500 Gostynin lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

PRZEBIEG KONKURSU

§6

1. Chlebom nadana zostanie numeracja według kolejności zgłoszeń.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony 9 września 2017r. w remizie OSP w Sierakówku. 

3. Chleby należy dowieźć w dniu 9 września 2017r. do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakówku w godzinach od 12:00 do 12:30. 

4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród rzeczowych  nastąpi 10 września 2017r. podczas X Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sierakówku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów związanych z prowadzeniem oraz promocją Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).

2. Biorący udział w Konkursie przyjmują i w pełni akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.

3. Chleby zgłoszone do konkursu zostaną w całości przeznaczone do wspólnej degustacji podczas Dożynek.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin.

 

 KARTA-CHLEB.jpg

Zaproszenie do udziału w Konkursie "Najlepsza nalewka Gminy Gostynin 2017"

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem ogłasza konkurs "Najlepsza nalewka Gminy Gostynin 2017”.

 

REGULAMIN KONKURSU


I. INFORMACJE OGÓLNE

* Konkurs „Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2017”, zwany dalej Konkursem, jest imprezą promocyjną mającą na celu promocję gminnych tradycji nalewkarskich, odkrywanie receptur na najlepsze nalewki i nagradzanie ich twórców.  Konkurs odbywa się w ramach X Gminnych Dożynek Ekologicznych.

*  Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.

*  W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zakwalifikowane przez Organizatora, zwane dalej Uczestnikami Konkursu.

·         Oceny nalewek dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

·         Podczas oceny członkowie komisji wezmą pod uwagę następujące kryteria: oryginalność składników, smak, klarowność, aromat.

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA

* Uczestnicy Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu akceptują jego Regulamin  oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Komisji Konkursowej.

* Do Konkursu zgłaszać należy nalewki, które nie są dostępne w sprzedaży. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga Komisja Konkursowa.

* Zgłoszenia przyjmowane są do 30 sierpnia 2017r. drogą pocztową, mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  telefoniczną (24 235 16 04) lub osobiście w godzinach 08.00 – 16.00 w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.

* Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są dostarczyć butelkę (min. 0,25 l) nalewki do dnia 1 września 2017r. do Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, do godziny 15.00. Ilość nalewek zgłaszanych do Konkursu przez jednego Uczestnika jest dowolna.                                                

* Uczestnicy zgłaszający się do konkursu zobowiązani są wypełnić i podpisać Kartę Zgłoszenia. W przypadku zgłaszania większej ilości nalewek, do każdej z nich należy dołączyć osobną Kartę Zgłoszenia.

* Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów związanych z prowadzeniem i promocją Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).

III. ZASADY PROCEDOWANIA I WYNIKI

* Członkowie Komisji Konkursowej dokonują degustacji zgłoszonych do Konkursu nalewek w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom Konkursu, gwarantowanych przez Organizatora i wyłaniają zwycięzców.
* Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 10 września 2017r.
podczas X Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sierakówku.
*
Uczestnicy Konkursu ubiegają się o Honorowy Tytuł: „Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2017".
* Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
*Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
*Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 KARTA

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME